سرزمین دیجیتال

تخصیص بودجه در کمپین‌های دیجیتال مارکتینگ با معیار ارزش طول عمر مشتری

نیکو قائمی

30 مرداد 1398

مدت زمان مطالعه 7 دقیقه
تخصیص بودجه در کمپین‌های دیجیتال مارکتینگ با معیار ارزش طول عمر مشتری