سرزمین دیجیتال

اهمیت شناسایی پرسونای مخاطب برای کسب و کارها

نیکو قائمی

27 فروردین 1398

مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
اهمیت شناسایی پرسونای مخاطب برای کسب و کارها