سرزمین دیجیتال

اهمیت محاسبه ارزش طول عمر مشتری برای کسب و کارها

نیکو قائمی

28 مرداد 1398

مدت زمان مطالعه 4 دقیقه
اهمیت محاسبه ارزش طول عمر مشتری برای کسب و کارها