سرزمین دیجیتال

تفاوت های مدل 4 Pو 4C؛ مدل آمیخته بازاریابی 4Pرو فراموش و به مدل 4C سلام کنید!

نیکو قائمی

22 خرداد 1402

مدت زمان مطالعه 8 دقیقه
تفاوت های مدل 4 Pو 4C؛ مدل آمیخته بازاریابی 4Pرو فراموش و به مدل 4C سلام کنید!