آژانس ماکان

روابط عمومی

شنیدنی باشید

گاهی هیچ‌چیز اندازه صدایی رسا، بقای‌تان را در سرزمین مجازی تضمین نمی‌کند؛ صدایی که شما را از پیشامدهای پیش‌رو آگاه و رقبا را از دستاوردهای‌تان باخبر کند.

برای یک همراهی درخور پذیرای خروس ماکان باشید؛ او آماده‌ است تا در موقعیت‌های بحرانی زنگ خطر باشد و در لحظه‌های باشکوه صدای‌تان را بر بلندی‌های سرزمین مجازی جاری کند.

برگزاری کنفرانس خبری
رصد برند
نشر اخبار