دایرة‌الماکان

مدل آمیخته بازاریابی ٩P؛ کامل ترین جعبه ابزار تدوین برنامه بازاریابی!

نیکو قائمی

24 اردیبهشت 1399

مدت زمان مطالعه 6 دقیقه
مدل آمیخته بازاریابی ٩P؛ کامل ترین جعبه ابزار تدوین برنامه بازاریابی!