سرزمین دیجیتال

آشنایی با 7 مدل‌ قیمت‌گذاری در دیجیتال مارکتینگ

هدا ادیب مقدم

08 دی 1397

مدت زمان مطالعه 4 دقیقه
آشنایی با 7 مدل‌ قیمت‌گذاری در دیجیتال مارکتینگ