دایرة‌الماکان

تحلیل SWOT؛ فرمول جادویی سازمان ها برای پیشی گرفتن از رقبا!

هدا ادیب مقدم

03 تیر 1402

مدت زمان مطالعه 6 دقیقه
تحلیل SWOT؛ فرمول جادویی سازمان ها برای پیشی گرفتن از رقبا!