سرزمین دیجیتال

راهنمای تدوین برنامه بازاریابی یا Marketing Plan

نیکو قائمی

26 اسفند 1398

مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
راهنمای تدوین برنامه بازاریابی یا Marketing Plan