سرزمین دیجیتال

تخصیص بودجه در کمپین‌های دیجیتال مارکتینگ با معیار ارزش طول عمر مشتری

نیکو قائمی
30 مرداد 1398
مدت زمان مطالعه 8 دقیقه
تخصیص بودجه در کمپین‌های دیجیتال مارکتینگ با معیار ارزش طول عمر مشتری