دایرة‌الماکان

اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمانی (CSR) در برندسازی

نیکو قائمی

25 شهریور 1398

16 آبان 1402

مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمانی (CSR) در برندسازی