دایرة‌الماکان

آشنایی با فرهنگ سازمانی و راهکارهای بهبود آن

نیکو قائمی

30 دی 1398

16 آبان 1402

مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
آشنایی با فرهنگ سازمانی و راهکارهای بهبود آن