دایرة‌الماکان

مدل BAV ابزار سنجش یک دارایی نامرئی به نام ارزش ویژه برند (بخش اول)

نیکو قائمی

18 اردیبهشت 1398

مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
مدل BAV ابزار سنجش یک دارایی نامرئی به نام ارزش ویژه برند (بخش اول)