دایرة‌الماکان

سنجش ارزش ویژه برند با مدل BAV (بخش اول)

نیکو قائمی

18 اردیبهشت 1398

مدت زمان مطالعه 4 دقیقه
سنجش ارزش ویژه برند با مدل BAV  (بخش اول)