دایرة‌الماکان

آشنایی با مفاهیم بازاریابی Multi-Channel، Cross-Channel و Omni-Channel

نیکو قائمی

20 مهر 1398

مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
آشنایی با مفاهیم بازاریابی Multi-Channel، Cross-Channel و Omni-Channel