سرزمین دیجیتال

Geo Targeting یا هدف‌گذاری جغرافیایی چیست؟

نیکو قائمی

16 بهمن 1397

مدت زمان مطالعه 4 دقیقه
Geo Targeting یا هدف‌گذاری جغرافیایی چیست؟