دایرة‌الماکان

تضمین اثربخشی سازمان ها با مدل 7s مکنزی!

صبا مددی

01 آذر 1400

مدت زمان مطالعه 6 دقیقه
تضمین اثربخشی سازمان ها با مدل 7s مکنزی!