دایرة‌الماکان

5 نیروی رقابتی پورتر، چارچوبی برای تدوین استراتژی کسب وکارها

هدا ادیب مقدم

25 آذر 1398

مدت زمان مطالعه 6 دقیقه
5 نیروی رقابتی پورتر، چارچوبی برای تدوین استراتژی کسب وکارها