وب‌سایتولوژی

فرآیند طراحی تجربه کاربری گام اول: تحقیق و شناسایی کاربران

نیکو قائمی

02 مرداد 1398

17 آبان 1402

مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
فرآیند طراحی تجربه کاربری گام اول: تحقیق و شناسایی کاربران