دایرة‌الماکان

سنجش ارزش ویژه برند با مدل BAV (بخش دوم)

نیکو قائمی

21 اردیبهشت 1398

مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
سنجش ارزش ویژه برند با مدل BAV  (بخش دوم)