ایده‌گرافی

خلاصی از ایده های ناکارآمد با ١٢ روش ارزیابی ایده! (بخش اول)

نیکو قائمی

09 اسفند 1397

مدت زمان مطالعه 6 دقیقه
خلاصی از ایده های ناکارآمد با ١٢ روش ارزیابی ایده! (بخش اول)