دایرة‌الماکان

آشنایی با مفهوم برندینگ کارفرمایی یا Employer Branding

نیکو قائمی

19 بهمن 1398

16 آبان 1402

مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
آشنایی با مفهوم برندینگ کارفرمایی یا Employer Branding