ایده‌گرافی

آشنایی با 12 تکنیک‌ مفید در ارزیابی ایده (بخش اول)

نیکو قائمی

09 اسفند 1397

مدت زمان مطالعه 4 دقیقه
آشنایی با 12 تکنیک‌ مفید در ارزیابی ایده (بخش اول)