سرزمین دیجیتال

آشنایی با هدف‌گذاری مجدد یا Retargeting و مزایای آن

هدا ادیب مقدم

17 فروردین 1398

17 آبان 1402

مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
آشنایی با هدف‌گذاری مجدد یا Retargeting و مزایای آن