سرزمین دیجیتال

کلان داده‌ها در بازاریابی دیجیتال

هدا ادیب مقدم

08 شهریور 1396

مدت زمان مطالعه 4 دقیقه
کلان داده‌ها در بازاریابی دیجیتال