دایرة‌الماکان

هدف‌گذاری دقیق‌تر با مدل SMART

هدا ادیب مقدم
04 دی 1397
مدت زمان مطالعه 4 دقیقه
هدف‌گذاری دقیق‌تر با مدل SMART