دایرة‌الماکان

آشنایی با مفاهیم بازاریابی Multi-Channel، Cross-Channel و Omni-Channel

نیکو قائمی
20 مهر 1398
مدت زمان مطالعه 6 دقیقه
آشنایی با مفاهیم بازاریابی Multi-Channel، Cross-Channel و Omni-Channel