سرزمین دیجیتال

انواع روش‌هایRetargeting یا هدف‌گذاری مجدد

هدا ادیب مقدم

19 فروردین 1398

17 آبان 1402

مدت زمان مطالعه 4 دقیقه
انواع روش‌هایRetargeting  یا هدف‌گذاری مجدد