ایده‌گرافی

جلسات طوفان مغزی، آشپزخانه پخت ایده‌های جدید!

هدا ادیب مقدم

27 خرداد 1402

مدت زمان مطالعه 7 دقیقه
جلسات طوفان مغزی، آشپزخانه پخت ایده‌های جدید!