سرزمین دیجیتال

از متاورس و فرصت های بازاریابی در آن چه می دانید؟

صبا مددی

23 اسفند 1400

16 آبان 1402

مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
از متاورس و فرصت های بازاریابی در آن چه می دانید؟